Rotary Drum Screen

เครื่องดักขยะแบบดรัมหมุนอัตโนมัติ

 

 

เครื่องดักขยะละเอียดแบบดรัมหมุนอัตโนมัติ - Rotary Drum Screen ออกแบบเพื่อนำไปใช้แยกเอาเศษขยะขนาดเล็กๆ ในขั้นตอนแรก ของกระบวนการบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงพยาบาล และแหล่งชุมชน เช่น กากอาหาร เศษชิ้นส่วนของสัตว์ เส้นใยผ้า เยื่อกระดาษ และเศษขยะที่มาจากแหล่งน้ำเสียชุมชน เป็นต้น หลักการทำงานคือ น้ำเสียจะไหลผ่านด้านหน้าตะแกรง ตะแกรงจะทำหน้าที่หมุนดักเศษขยะต่างๆ โดยจะมีใบปาดด้านหน้าค่อยปาดขยะออกจากตะแกรง เพื่อให้ตะแกรงรับเศษขยะได้มากขึ้น ส่วนน้ำเสียจะไหลผ่านลอดช่องตะแกรง เพื่อนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป โดยการเลือกช่องเปิดของตะแกรงขึ้นอยู่กับขนาดของเศษขยะที่ต้องการดัก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดขนาด 0.15-2.5 มม.

 

 

Static Screen

เครื่องดักขยะแบบแผ่นโค้ง

 

 

เครื่องดักขยะละเอียดแบบแผ่นโค้ง - Static Screen ออกแบบเพื่อนำไปใช้แยกเอาเศษขยะขนาดเล็กๆ ในขั้นตอนแรก ของกระบวนการบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โรงพยาบาล และแหล่งชุมชน เช่น กากอาหาร เศษชิ้นส่วนของสัตว์ เส้นใยผ้า เยื่อกระดาษ และเศษขยะที่มาจากแหล่งน้ำเสียชุมชน เป็นต้น หลักการทำงานคือ น้ำเสียจะไหลผ่านด้านหน้าตะแกรง ตะแกรงจะทำหน้าที่ดักเศษขยะต่างๆ ส่วนน้ำเสียจะไหลผ่านลอดช่องตะแกรง เพื่อนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป โดยการเลือกช่องเปิดของตะแกรงขึ้นอยู่กับขนาดของเศษขยะที่ต้องการดัก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีช่องเปิดขนาด 0.15-2.5 มม.

 

Continuous Rake Screen

เครื่องตักขยะแบบอัตโนมัติ

 

เครื่องตักขยะอัตโนมัติ รุ่น CRS เป็นเครื่องตักขยะประสิทธิภาพสูง เป็นแบบสายพานตักขยะอย่างต่อเนื่อง โดยพับตักขยะแบบพิเศษบนสายพาน ซึ่งทำให้สามารถตักขยะได้อย่างละเอียดการตักขยะละเอียดและหยาบใบน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องตักขยะสามารถทำงานได้ทั้งแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติ โดยจะทำงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีระบบล้างสายพานและพับตักขยะในตัว ท่านสามารถเลือกใช้งานตักขยะตามขนาดการตักได้ตั้งแต่ 3 มม. จนถึง 15 มม.

 

ระบบควบคุม – Control system

การควบคุมการเดินเครื่องตักขยะนี้แบ่งเป็น การควบคุมโดยการตั้งเวลาเปิดปิด และการควบคุมโดยปริมาณขยะสะสม การควบคุมโดยการตั้งเวลาผู้ใช้งานสามารถกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องได้ตามความต้องการ ซึ่งผู้ใช้งานควรทราบปริมาณขยะที่จะมาในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการเปิดปิดที่เหมาะสม ส่วนการควบคุมโดยปริมาณขยะ ระบบควบคุมจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์จับระดับน้ำที่หน้าและหลังเครื่อง ระดับน้ำที่แตกต่างจะบ่งบอกถึงปริมาณขยะสะสม ซึ่งเครื่องจะเดินก็ต่อเมื่อมีระดับที่แตกต่างถึงค่าที่กำหนดและจะหยุดเมื่อระดับน้ำเท่ากันหรืออาจจะตั้งเวลาหยุดก็ได้

 

Coarse Screen

เครื่องตักขยะแบบหยาบ

 

 

เครื่องตักขยะแบบหยาบ เมื่อขยะที่มากับน้ำไหลเข้าไปยังเครื่องตักขยะ ขยะจะถูกดักและสะสมไว้โดยตะแกรงหน้าจากนั้นคราดโกยที่สายพานตักขยะซึ่งทำงานอยู่จะหมุนมาช้อนตักขยะนั้นๆ ขึ้นซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการกับขยะเหล่านั้นได้หลายแบบ เช่น  ขยะถูกตักลงถังขยะโดยตรง  ขยะถูกตักลงบนสายพานลำเลียงแล้วลำเลียงไปยังที่ๆ ต้องการ เป็นต้นนอกจากนั้นในสภาวะทำงานเครื่องยังสามารถรองรับการไหลของน้ำได้ที่เฉลี่ยประมาณ 0.5 เมตรต่อวินาที(30 เมตรต่อนาที) ตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถกำหนดให้ทำงานแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ

 

รูปแบบของเครื่องตักขยะแบบหยาบ - Configuration

เครื่องตักขยะแบบหยาบ เป็นเครื่องตักขยะแบบสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่องโดยมีคราดโกยเป็นชุด  โดยทั่วไปจะใช้สำหรับตักขยะในระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำต่างๆ และโรงบำบัดน้ำเสีย  โดยมีขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 150 มม. และสามารถกำหนดให้มีจำนวนคราดโกยตั้งแต่ 2 ถึง 8 ชุด และผลิตเครื่องให้ใช้งานได้กับบ่อขนาดกว้างสูงสุดถึง 7.5 ม. และ ลึกสุดถึง 12 ม.