Belt Filter Press

เครื่องรีดตะกอน

 

เครื่องรีดตะกอน (Belt Filter Press)

           มีหน้าที่แยกตะกอนหรือของแข็งออกจากน้ำหรือของเหลว   เครื่องรีดตะกอนเป็นเครื่องจักรที่นิยมนำมาใช้งานในระบบจัดการตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถจัดการตะกอนได้อย่างต่อเนื่องและได้ปริมาณตะกอนแห้ง (Sludge Cake) ออกมาค่อนข้างมาก ซึ่งปริมาณการรีดตะกอนจะขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากว้างของสายพานรีดตะกอน (Sludge Belt) อัตราการรีดตะกอนสำหรับสายพานขนาดหน้ากว้าง 1 เมตรจะอยู่ที่ประมาณ 90 ถึง 300 กก./ชม. ความแห้งของตะกอนที่ได้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 16% ถึง 30% ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนเข้า