Coarse Screen

เครื่องตักขยะแบบหยาบ

 

 

เครื่องตักขยะแบบหยาบ เมื่อขยะที่มากับน้ำไหลเข้าไปยังเครื่องตักขยะ ขยะจะถูกดักและสะสมไว้โดยตะแกรงหน้าจากนั้นคราดโกยที่สายพานตักขยะซึ่งทำงานอยู่จะหมุนมาช้อนตักขยะนั้นๆ ขึ้นซึ่งผู้ใช้งานสามารถจัดการกับขยะเหล่านั้นได้หลายแบบ เช่น  ขยะถูกตักลงถังขยะโดยตรง  ขยะถูกตักลงบนสายพานลำเลียงแล้วลำเลียงไปยังที่ๆ ต้องการ เป็นต้นนอกจากนั้นในสภาวะทำงานเครื่องยังสามารถรองรับการไหลของน้ำได้ที่เฉลี่ยประมาณ 0.5 เมตรต่อวินาที(30 เมตรต่อนาที) ตู้ควบคุมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งสามารถกำหนดให้ทำงานแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ

 

รูปแบบของเครื่องตักขยะแบบหยาบ - Configuration

เครื่องตักขยะแบบหยาบ เป็นเครื่องตักขยะแบบสายพานลำเลียงแบบต่อเนื่องโดยมีคราดโกยเป็นชุด  โดยทั่วไปจะใช้สำหรับตักขยะในระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำต่างๆ และโรงบำบัดน้ำเสีย  โดยมีขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 150 มม. และสามารถกำหนดให้มีจำนวนคราดโกยตั้งแต่ 2 ถึง 8 ชุด และผลิตเครื่องให้ใช้งานได้กับบ่อขนาดกว้างสูงสุดถึง 7.5 ม. และ ลึกสุดถึง 12 ม.