Filter Press 

เครื่องอัดตะกอน

หลักการทำงานของเครื่องอัดตะกอน

(PRINCIPLE OF FILTER PRESS)

         เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มความเข้มข้นของตะกอน ซึ่งอยู่ในรูปของแข็งแขวนลอย ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์ โดยอาศัยแรงอัดที่เกิดจากปั๊มส่งตะกอนและชุดอัดไฮโดรลิค เพื่อให้เกิดการบีบตัวของตะกอน ซึ่งจะทำให้น้ำที่ถูกดูดซับไว้แยกออกจากตะกอน โดยมีผ้ากรอง (Filter Cloth) ทำหน้าที่กรองไม่ให้ตะกอนขนาดเล็กหลุดปนออกไปกับน้ำ ทำให้ตะกอนที่ผ่านการอัดแล้วมีความเข้มข้นมากขึ้น (มี Solid Content ประมาณ 20-30%) ซึ่งเป็นตะกอนที่ง่ายต่อการนำไปกำจัดหรือใช้ประโยชน์

การนำไปใช้งาน

 1. ใช้เพิ่มความเข้มข้นของตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย
 2. ใช้แยกของแข็งแขวนลอย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำไปกำจัดในอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 • อุตสาหกรรมกระดาษ
 • อุตสาหกรรมเซรามิค
 • อุตสาหกรรมอาหาร
 • อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ
 • อุตสาหกรรมเคมี
 • อุตสาหกรรมเหมืองแร่
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
 • อุตสาหกรรมเกษตร

 

ส่วนประกอบที่สำคัญ

               ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องอัดตะกอน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

 1. ตัวเครื่อง (Body & Frame)
 2. แผ่นเพลท (Chamber plate filters)
 3. ผ้ากรอง (Filter Cloth)
 4. ชุดอัดไฮโดรลิค (Hydraulics sets)